Airconditioning

Een airconditioning installeren vraagt om een speciale aanpak. Wij beschikken over de technische kennis en de mogelijkheden voor iedere situatie. Bijna elke airconditioning van Herpoel Koelservice heeft standaard een infrarode afstandsbediening.

Airconditioning

Koel- en vrieskamers

Koel- en vrieskamers worden opgebouwd met zelf- dragende sandwichpanelen en wordt koudebrugvrij samengebouwd bij middel van geïsoleerde kunststofhoekstukken en scheidingswanden.

Koel- en vrieskamers

Verkoopsvoorwaarden

Artikel 1 – Betaling

Tenzij anders overeengekomen, wordt de prijs van de werken gefactureerd in wekelijkse schijven, overeenkomstig de uitvoering ervan. De BTW, andere heffingen en lasten, en hun wijzigingen, zijn steeds ten laste van de medecontractant. Voor werken in regie of tussenkomsten voor herstellingen en onderhoud, worden deze in 1 maal gefactureerd. De facturen moeten behoudens afwijkend beding, contant betaald worden te Oostkamp. Ten titel van conventionele intrest zal een bedrag van 12 % per jaar verschuldigd zijn vanaf de vervaldag, en dit van rechtswege, dit is zonder ingebrekestelling in geval de betaling niet geschiedt op voornoemde vervaldag. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag, zonder ernstige reden, wordt na vergeefse ingebrekestelling het schuldsaldo verhoogd met 10 % met een minimum van 50 Euro en een maximum van 1500 Euro, zelfs bij toekenningen van termijnen van respijt. Klachten met betrekking tot de verkoopfacturen, dienen binnen de 8 kalenderdagen na factuurdatum, schriftelijk meegedeeld te worden aan de aannemer.

 

Artikel 2 – Prijsherziening voor contractuele aannemingen

Zelfs in geval van een absoluut forfait, en ongeacht of de werken uitgevoerd worden door ons of voor onze rekening, leidt elke wijziging van de lonen, de sociale lasten, de prijzen van de materialen of van hun transport, en elke nieuwe belasting of heffing tot een prijsherziening die toegepast wordt op de betrokken facturering. De volgende formule wordt daarbij gebruikt:

P=P x (0.40xs/S +0.40 xi/I + 0.20)

“P” is het bedrag van de uitgevoerde werken, terwijl “p” het herzienbare bedrag is, ”S” het gemiddelde uurloon bepaald door het Nationaal Paritair Comité van het bouwbedrijf , van kracht op de tiende dag voor het indienen van de offerte, en verhoogd met het op die datum door het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur aanvaarde totaalpercentage van de sociale lasten en verzekeringen. “s” is het uurloon zoals het werd opgenomen tijdens de werken waarvoor betaling wordt gevraagd, verhoogd met het hiervoor vermelde totaalpercentage dat op dat moment aangenomen was ”I” is het maandelijkse indexcijfer bepaald door de Kommissie van de Prijslijst der Bouwmaterialen, zoals van kracht op de tiende dag voor het indienen van de offerte.

“i” is het indexcijfer zoals het werd opgenomen tijdens de werken waarvoor betaling wordt gevraagd.

 

Artikel 3 – Onvoorziene omstandigheden

Alle omstandigheden die bij het indienen van de offerte redelijkerwijze onvoorzienbaar waren, en die onvermijdbaar zijn, die de uitvoering van de overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of moeilijker maken dan normaal voorzien is, zullen worden beschouwd als gevallen van overmacht. Ze geven de aannemer het recht de herziening of de ontbinding van de overeenkomst te vragen. Indien de opdrachtgever de aannemer dwingt de werken te onderbreken, wordt de uitvoeringstermijn van rechtswege geschorst voor de duur van de onderbreking, vermeerderd met de tijd nodig voor het weer opstarten van de werken. Bijkomende werken geven aanleiding tot termijnverlenging.

 

Artikel 4 – Leveringen en verzendingen

De levering en aanvaarding van de goederen geschiedt steeds op onze werven, zelfs indien zij door onze zorgen en vrachtvrij worden geleverd. Ieder risico van transport is ten laste van de klant. Iedere schade, zowel in hoofde van onszelf, de klant of derden, die het gevolg is van een goede uitvoering der werken volgens de regels der kunst, is integraal ten laste van de klant.

Ieder risico voor beschadiging, verlies of ontvreemding van de goederen is ten laste van de koper.

De werf moet gemakkelijk toegankelijk zijn voor vrachtwagens of ander rollend materiaal en vrij zijn van constructies of hindernissen. Iedere meerprijs die voortvloeit uit de moeilijke toegankelijkheid van de werf is ten laste van de klant.

 

Artikel 5 – Wijzigingen en bijkomende werken

Zelfs in geval van een absoluut forfait mogen de wijzigende of bijkomende werken die bevolen worden door de opdrachtgever en de bepaling van de ervoor verschuldigde prijs worden bewezen met alle middelen van recht, inbegrepen onze eventuele orderbevestiging.

 

Artikel 6 – Werkdagen en uitvoeringstermijn

Als werkdagen worden niet aangerekend, de zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen, de jaarlijkse vakantiedagen en de compensatiedagen, en de dagen waarop weersomstandigheden of de gevolgen daarvan het werk gedurende minstens vier uur onmogelijk maken of zouden maken.

 

Artikel 7 – Opleveringen

De opdrachtgever gaat over tot de oplevering van de werken zodra zij voltooid zijn, niettegenstaande kleine onvolkomenheden die hersteld kunnen worden tijdens de waarborgtermijn bedoeld in artikel 7.

Als de opdrachtgever nalaat aan deze oplevering deel te nemen, of er zich geldig te laten vertegenwoordigen binnen de 15 dagen na hierom schriftelijk verzocht te zijn, wordt de oplevering als verkregen beschouwd vanaf het einde van deze periode van 15 dagen.

De oplevering houdt de goedkeuring in door de opdrachtgever van de hem afgeleverde werken en sluit ieder verhaal uit van zijnentwege voor zichtbare gebreken.

De werken die in regel zijn bevonden worden vermoed, tot bewijs van tegendeel, zo te zijn geweest op de datum bepaald voor hun voltooiing of op de datum van de werkelijke voltooiing die de aannemer in zijn verzoek om de oplevering vermeld heeft.

 

Artikel 8 – Licht verborgen gebreken

Gedurende een periode van één jaar na de oplevering is de aannemer aansprakelijk voor de lichte verborgen gebreken die niet gedekt zijn door artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek. Elke rechtsvordering uit dien hoofde is echter slechts ontvankelijk mits ze ingesteld wordt binnen een termijn van zes maanden na de dag dat de opdrachtgever kennis kreeg van dit gebrek.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor gebreken die het gevolg zijn van een onoordeelkundig gebruik door de klant of door derden, evenals schade aan gestockeerde goederen door uitval of slechte werking van de installatie

 

Artikel 9 – Overdracht van risico’s

De overdracht van risico’s bedoeld in de artikelen 1788 en 1790 van het Burgerlijk Wetboek gebeurt naarmate de werken uitgevoerd worden, of de materialen, goederen of installaties geleverd worden.

 

Artikel 10 – Eigendomsvoorbehoud

Onverminderd ’s kopers risico met betrekking der goederen behouden wij ons het eigendomsrecht op de geleverde goederen voor tot volledige betaling van de prijs. De betaalde voorschotten blijven de verkoper verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.

 

Artikel 11 – Geschillen

De rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Brugge, zal bevoegd zijn voor alle gerechtelijke geschillen betreffende deze factuur of het onderliggend contract kennis te nemen

 

Artikel 12 – Persoonlijke gegevens

Uw persoonlijke gegevens op de factuur of offerte zijn uitsluitend bestemd voor intern gebruik evenals voor promotionele doeleinden. U heeft het recht op inzage en eventuele rechtzettingen zoals voorzien door de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U kan zich enkel schriftelijk verzetten tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor promotionele doeleinden.

 

Artikel 13 – Plaatsing en technische voorwaarden

De klant is gehouden in te staan voor levering van water en elektriciteit op de werf zonder vergoeding, evenals het voorzien van de nodige parking om de werken te kunnen uitvoeren en dit zonder recht op vergoeding.

Eventuele bijzondere technische voorwaarden, eigen aan de specifieke branche van de onderneming.